De Algemene Vergadering op 28/11/2021 gaat door!

Geachte leden,

De Algemene Vergadering van de SBTCN op 28 november a.s. in Zwolle gaat door! 

We zijn wel genoodzaakt een Corona check te doen. Aanwezigen dienen allen te voldoen aan de 3G Corona richtlijnen (getest – gevaccineerd – genezen). Verder is het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje verplicht.

Graag tot aanstaande zondag!

Met vriendelijke groet,

Bestuur SBTCN

KOPIJ GEVRAAGD! GRATIS KERSTWENS, KERSTUITGAVE “DE STAFFORD”

In het inmiddels 46 jarige bestaan van Staffordshire Bull Terriër Club Nederland worden er jaarlijks meerdere uitgaven van “De Stafford” uitgegeven. Dit jaar is er tot nu toe slechts één uitgave van de De Stafford op de deurmat gevallen. Graag  willen wij daar een tweede uitgave aan toevoegen. Al was het maar om de traditie van meerdere uitgaven per jaar niet te doorbreken en om onder de Kerstboom in ons eigen clubblad over ons favoriete ras de Staffordshire Bull Terriër te kunnen lezen.  Om dit  te kunnen realiseren hebben wij jullie hulp nodig! Oftewel jullie bijdragen in de vorm van artikelen, leuke verhalen, foto’s etc. 

Inspiratie nodig?
Mocht jij ook je steentje bij willen dragen aan een leuk leesbaar clubblad, maar even geen inspiratie hebben, dan helpt het wellicht om te bedenken wat je zelf interessant vindt om over te lezen! Bijvoorbeeld over je eerste pup en waarom je voor een Staffordshire Bull Terriër hebt gekozen. Misschien heb je ook foto’s van je inmiddels “bejaarde” Staffordshire Bull Terriër, gedurende de jaren heen gemaakt met begeleidende tekst bij de foto’s.  Maar ook,  wat is je leukste ervaring met je Staffordshire Bull Terriër tot nu toe en welke sporten beoefen je met je Staffordshire Bull Terriër.
Tekstueel hoeft het niet helemaal 100% te zijn, daar kunnen en willen we zeker mee helpen. Foto’s bij de artikelen zijn meer dan welkom.  Daarnaast zou het mooi zijn als er iemand binnen onze vereniging is, die het leuk vindt artikelen uit het Engels te vertalen in het Nederlands. Ben jij die persoon, dan komen wij graag met jou in contact. En een leuk Kerstverhaal met een Staffordshire Bull Terriër in de hoofdrol zou echt helemaal geweldig zijn!

Kerstwens plaatsen (gratis!)
Daarnaast willen wij de mogelijkheid bieden om een Kerstwens in het clubblad te plaatsen. Hoe leuk is het om een foto van je Staffordshire Bull Terriër in te zenden met daarbij een Kerstwens!   Deze tekstwens mag maximaal 30 woorden lang en geen (verkapte) advertentie zijn. Kennellogo’s mogen, de eigenaar van de hond en/of kennel moet lid zijn van de Staffordshire Bull Terriër Club Nederland. Per Kerstwens maximaal 1 foto of 1 logo. Wil je geen foto of logo, maar alleen tekst, dat kan natuurlijk ook! Laten we 2022 goed beginnen en onze beste wensen naar en met elkaar delen!
Uitgangspunt voor het formaat is een kwart A4 per Kerstwens, maar dit onder voorbehoud.

Kleine MAAR,… 
Er is een kleine maar, de Algemene Vergadering moet deze uitgave nog wel “goedkeuren”. Wij zien dat met vertrouwen tegemoet. Advertenties zijn nog niet mogelijk. Voor 2022 gaan we kijken naar het “advertentiebeleid” en dat dan ook voorleggen aan de Algemene Vergadering.  De Algemene Vergadering is op 28 november en om het clubblad voor de Kerst te laten verschijnen moet de kopij de 29e november bij de “drukker’ zijn.  

Kopij aanleveren? Dat gaat heel gemakkelijk!
Kopij moet voor 26 november 2021 bij ons binnen zijn. Jouw bijdrage (tekstbestand – geen PDF bestanden – en eventuele foto’s) kun je mailen naar redactie@sbtcn.nl.

De kleine lettertjes: 
Ieder lid heeft de mogelijkheid in het clubblad te schrijven, graag zelfs! De redactie beslist zo spoedig mogelijk over plaatsing van de toegezonden kopij. Indien een stuk om van belang zijnde redenen niet geplaatst kan worden, of indien het stuk naar het oordeel van de redactie veranderd of ingekort moet worden, dan wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de inzender. Onder van belang zijnde redenen worden in ieder geval verstaan: grof, kwetsend, discriminerend taalgebruik, artikelen die onjuistheden bevatten of de belangen van de Staffordshire Bull Terriër Club Nederland of het ras schaden.  Uiteraard gaan wij ervan uit dat de kleine lettertjes niet nodig zijn.

Aankondiging Algemene Vergadering 28/11/2021

Geachte leden,

Via de mail zijn de agenda en stukken voor de Algemene Vergadering (AV) op 28 november verzonden. De locatie is deze keer het clubgebouw van Kynologenclub Zwolle, adres:  Huub van Doornestraat 17, 8013 NR  Zwolle. Op het moment van reserveren was het mogelijk om de locatie zodanig in te richten dat leden, die niet voldoen aan de 3G (getest-gevaccineerd-genezen) Corona richtlijnen, ook de AV kunnen bijwonen. Mocht dit veranderen dan zullen wij dit communiceren via onze website en Facebookpagina. Ons dringende advies is dan ook dit te checken voordat u naar de AV vertrekt,  dit om vervelende “verrassingen” aan de deur te voorkomen. 
Om deel te kunnen nemen aan de  AV moet u lid zijn van de SBTCN, gezinslid mag uiteraard ook. Heeft u de uitnodiging niet per mail ontvangen, stuur dan een mail naar secretaris@sbtcn.nl. De agenda en bijlagen zullen u dan alsnog worden toegestuurd.

Het plan is dit jaar nog een clubblad te versturen. Dit zal een digitaal clubblad zijn. Hiervoor dient de ledenadministratie in het bezit te zijn van een correct, actief, mailadres. Twijfelt u, of weet u zeker dat uw mailadres niet correct is, neem ook dan contact op met  secretaris@sbtcn.nl .

Wij hopen u te mogen begroeten op 28 november a.s.

Bestuur Staffordshire Bull Terrier Club Nederland

Nieuw bestuur Staffordshire Bull Terrier Club Nederland

Afgelopen zondag, 17 oktober, is er vanuit de Algemene Vergadering (AV) een nieuw bestuur samengesteld. De leden die het nieuwe bestuur vormen, zullen op korte termijn voor het eerst in de gekozen samenstelling samenkomen. Een van de eerste zaken die zij hebben opgepakt is het uitschrijven van een AV. Deze AV vindt plaats op 28 november om 13.30 uur, Huub van Doornestraat 17, 8013 NR Zwolle. Tijdens deze AV zal er met name gefocust worden op zaken die op korte termijn spelen zoals bijvoorbeeld contributie 2022.
Wat zijn de volgende stappen:

  • overdrachtmoment(en), indien nodig met het vorige bestuur, creëren
  • opzet jaarplan 2022 maken zodat deze op de eerste AV in 2022 gedeeld kan worden. Aan de hand van een jaarplan willen we de leden meenemen in de plannen en ideeën waar wij met elkaar vorm aan willen geven.

Een onderdeel van het jaarplan zal het onderwerp communicatie zijn.
Tot aan het moment dat daar een duidelijk plan voor is, zal de Facebookpagina alleen voor eenrichtingsverkeer gebruikt worden. Er worden berichten geplaatst, maar het is vooralsnog niet mogelijk op een bericht te reageren. Reageren is wel mogelijk door een mail te sturen naar aan: secretaris@sbtcn.nl. Berichten zullen zowel op de Facebookpagina als op de website van de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland geplaatst worden. De uitnodiging voor de komende AV zal ook naar de leden per mail gezonden worden, voor zover het mailadres bekend is bij de ledenadministratie.

Samenstelling bestuur per 17.10.2021
Voorzitter: Bianca Janssen
Secretaris: Manon Grave – de Jonge
Penningmeester: John Beekhuizen
Algemeen Bestuurslid: Jessica Molleman
Algemeen Bestuurslid: Kimberley Kelderman
Algemeen Bestuurslid: Christiaan Damen
Algemeen Bestuurslid: Kees Houwaart

Wij hechten er aan om de leden van het vorige bestuur te danken voor hun bijdrage aan de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland.

Extra Algemene Vergadering

17 oktober 2021 13.30 uur
Tielse Kleindieren Vereniging, Bulkweg 1 te Tiel

Aanstaande zondag vindt in Tiel een (extra) Algemene Vergadering (AV) plaats.De uitnodiging, met daarin ook de agenda, is per mail aan de leden verstuurd. Het belangrijkste onderwerp op de agenda is de bestuursverkiezing. Op dit moment heeft de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland (SBTCN) geen bestuur. Dit betekent dat de SBTCN stil staat. Elke constructieve inbreng op de AV is dan ook van harte welkom en NODIG! Om deel te kunnen nemen aan de AV moet je lid zijn van de SBTCN, een gezinslid mag uiteraard ook. Heb je de uitnodiging niet ontvangen, stuur dan een mail aan secretaris@sbtcn.nl. Je krijgt deze dan alsnog per mail toegestuurd.

Op 14 september was er een Ledenoverleg georganiseerd vanuit een aantal leden. Van dit overleg is een verslag gemaakt. Wil je dit verslag ontvangen, dan kan dit aangevraagd worden via: secretaris@sbtcn.nl.

De locatie waar wij zondag te gast zijn, wordt aangemerkt als horeca, oftewel een eet- en drinkgelegenheid. Dat betekent dat de Corona-voorschriften daar van kracht zijn. Alle voorschriften die de uitbater van de locatie moet volgen zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid. Wij realiseren ons dat dit voor sommige leden belemmerd kan zijn, maar hechten er wel aan deze maatregelen onder de aandacht te brengen om vervelende “verrassingen” aan de deur te voorkomen. Eventuele op- of aanmerkingen kunnen per mail worden gestuurd aan secretaris@sbtcn.nl

UV Proef geannuleerd

Beste Leden,

Het zou een mooie jubileum editie worden, de 10e UV proef die ik organiseer namens de SBTCN. Maar deze gaat helaas niet door, ook na herhaalde oproep is er te weinig animo. Onbegrijpelijk maar het is niet anders. Deelnemers die reeds hebben betaald krijgen hun geld terug.

Met vriendelijke groet,
Ursula Pijloo-Dekeyser

Neerleggen bestuursfuncties

Beste leden,

Het betreurt ons u te moeten meedelen dat tijdens de BAV op 15 juli 2021 het volledige bestuur haar taken heeft neergelegd. De secretaris en penningmeester zullen slechts nog taken uitvoeren om de dagelijkse gang van zaken van de club te waarborgen en zullen voor een goede overdracht zorgen naar een nieuw bestuur. 

Het was voor het bestuur onmogelijk om verder te gaan. Het huidige bestuur is begonnen aan een klus waarvan van te voren niet duidelijk was met welke erfenissen van vorige besturen zij te maken kregen. Er is veel tijd en energie besteed om er voor te zorgen dat de zaken binnen de club op orde kwamen. Het niet overzichtelijk hebben van correspondentie, een niet up to date ledenadministratie en een financiële administratie die niet op orde was, zijn hier voorbeelden van. Op elke correspondentie die het bestuur naar de leden deed kwamen er steevast meerdere negatieve reacties binnen, veelal vanuit de zelfde hoek. Tijdens vergaderingen kon het bestuur ook weinig goed doen. Het bestuur heeft altijd gehandeld in het belang van ons ras en haar leden, maar werd tijdens vergaderingen telkens teruggefloten op punten en komma’s vanuit de statuten en het huishoudelijk reglementen. Ook werd het huidige bestuur continue verantwoordelijk gehouden voor besluiten welke door vorige besturen in het verleden zijn genomen. Hierdoor is het gevoel ontstaan dat het bestuur het nooit goed kon doen en dat bij alles wat het bestuur deed het gevoel ontstond op eieren te moeten lopen omdat het vast weer niet goed zal zijn. Dit alles heeft bij de bestuursleden haar tol geëist. 

Tijdens de vergadering, welke was georganiseerd om de financiële administratie van 2019 en 2020 af te sluiten, hebben de aanwezige leden geen decharge willen geven op de administratie zodat de club weer vooruit zou kunnen. Volgens sommige leden zou dit voldoende signaal geweest moeten zijn dat er geen vertrouwen meer was in het zittende bestuur. Echter in onze ogen zou het goedkeuren van een financiële administratie welke geheel is opgeschoond juist een stap zijn in de goede richting van de club zijn en zou dit los moeten staan van het vertrouwen in het bestuur. Het niet goedkeuren van de financiële administratie heeft tot gevolg dat hierdoor geen evenementen kunnen worden georganiseerd en daarmee de Jubileum Kampioenschapsclubmatch en de Kampioenschapsclubmatch zullen worden geannuleerd. Tevens zullen er geen clubbladen worden uitgegeven.

Omdat de club momenteel bestuurloos is, zal er op korte termijn een Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) worden uitgeschreven waarin er een nieuw bestuur kan worden gekozen. Leden die zitting wensen te nemen in het bestuur kunnen hun aanmelding voorzien van een stukje tekst waarin zij zich voorstellen en wat zij voor de club zou willen betekenen, sturen naar e-mailadres: secretaris@sbtcn.nl. Wij zullen de leden dan de ontvangen aanmeldingen toesturen, zodat zij zich kunnen inlezen voordat zij tijdens de BAV hun stem kunnen uitbrengen. 

Wij hopen oprecht dat het volgende bestuur een kans krijgt om een nieuwe start te kunnen maken. Het verleden achter ons laten is een keuze die we op ieder moment kunnen maken. Oud zeer oprakelen en blijven benoemen gaat hier niet bij helpen. 

Rest ons de leden die wel vertrouwen in ons hadden hiervoor hartelijk te bedanken.

Met vriendelijke groet,

Mireille Garskamp
Birgit Huntink – Kral
Marjon Branten
Andreas Romijn
Jantsje van der Meer
Robert Kusters

Kampioenschapsclubmatch en de International Stafford Match 2020 GEANNULEERD

Beste SBT vrienden,

Helaas hebben wij onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch en de International Stafford Match voor 2020 moeten annuleren vanwege de COVID-19 restricties welke zijn opgelegd door de overheid.

Wij hopen jullie in 2021 weer te verwelkomen in een hopelijk weer normale wereld.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SBTCN