Welkom op de website van de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland!

De Staffordshire Bull Terrier Club Nederland (SBTCN) is opgericht op 4 mei 1975. De SBTCN is de enige, door de Raad van Beheer erkende, rasvereniging voor de Staffordshire Bull Terrier in Nederland.

De SBTCN heeft ondermeer als doelstelling, de instandhouding en verbetering van het ras Staffordshire Bull Terrier, de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen het ras in het bijzonder. Een andere doelstelling van de SBTCN is, het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van het ras. Daarnaast is de SBTCN zich bewust dat honden een bijzondere plek in onze maatschappij innemen en daarom wil de SBTCN verantwoord en bewust eigenaarschap van alle honden en dat van de Staffordshire Bull Terrier in het bijzonder promoten.

Om de bovenstaande doelen te bereiken, stelt de STBCN plannen op ter bestrijding van erfelijkheidsproblemen én treft zij maatregelen ter uitvoering van deze plannen. Zij organiseert lezingen, vergaderingen, cursussen en exposities. In de nabije toekomst zullen cursussen en testen als het gaat om gedrag meer focus binnen de SBTCN krijgen.

De SBTCN neemt deel aan overleggen binnen de georganiseerde kynologie en stelt zich verder dienstbaar aan haar doel, dit voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer. Alle leden van de SBTCN ontvangen driemaal per jaar het clubblad “de Stafford”.

Mede middels deze website wil de SBTCN iedereen informeren met betrekking tot het aankopen, het houden, het fokken en het opvoeden van Staffordshire Bull Terriërs.

De hoofdsponsor van de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland, is Wooof.