Oproep deelname aan het Ledenoverleg “SBTCN, hoe verder?”

Wanneer: 14 september Tijd begin: 20.00
Locatie: T.K.V gebouw – Bulkweg 1 in Tiel
Aanmelden via: secretaris@sbtcn.nl

Inleiding:
Sinds 15 juli jl. heeft onze rasvereniging geen bestuur meer. Uit navraag blijkt dat zich nog geen kandidaten voor een bestuursfunctie hebben gemeld. Alvorens over te gaan tot een Bijzondere Algemene Vergadering is het voorstel eerst een Ledenoverleg te organiseren.

Waarom een Ledenoverleg:
Ondergetekenden lijkt het gewenst dat de leden eerst met elkaar afstemmen hoe zij de toekomst voor zich zien, alvorens de Bijzondere Algemene Vergadering plaatsvindt. Een ledenoverleg biedt flexibiliteit qua invulling en kan plaatsvinden in een meer ongedwongen sfeer. Feit is dat er veel moet gebeuren, dat dit binnen de geldende interne- en externe regels moet en dat ons ras behoefte heeft aan een vereniging met een stabiel bestuur. Echter kandidaten zijn er niet. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, maar als vereniging kunnen we zo niet verder. Door met elkaar in overleg te gaan, over wat de doelstellingen voor de komende periode zijn, hopen wij dat er toch leden zijn die zich voldoende vertrouwd voelen om in het bestuur te stappen en de zo nodige doorstart gaan realiseren. Tijdens het Ledenoverleg willen wij een podium bieden aan ideeën en meningen inventariseren.

Invulling van het Ledenoverleg:
Wij hebben een programma voor het Ledenoverleg opgesteld. Dit programma zal stilstaan bij veel onderwerpen en dient als routekaart
om de beschikbare tijd tijdens dit overleg zo goed mogelijk te besteden. Het is de bedoeling om met elkaar aan het einde van de avond concrete output
te hebben opgehaald, waarmee een volgend bestuur verder kan (gaan bouwen). Ons streven is het programma tot maximaal 22.00 uur te laten duren.

Meer informatie:
Dit Ledenoverleg is een initiatief van John Beekhuizen en Bianca Janssen, beiden al jaren lid van de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland. Dit
Ledenoverleg is bedoeld om een goede doorstart te kunnen realiseren en wij vinden dat de Staffordshire Bull Terrier, in al haar facetten, een solide
rasvereniging verdient en nodig heeft. Het ledenoverleg wordt gefaciliteerd door twee vertrokken bestuursleden. Zij hebben aangegeven er zorg voor
te dragen dat de vereniging, op basis niveau, door kan blijven draaien totdat er een nieuw bestuur is: Mireille Garskamp en Birgit Huntink. Beiden
zijn inhoudelijk niet bij dit initiatief betrokken, zij kunnen hierover geen vragen beantwoorden. Wel hebben zij de locatie geregeld en zullen ook
de aanmeldingen voor dit Ledenoverleg, via mail (secretaris@sbtcn.nl) registreren. Wij hebben Mireille en Birgit gevraagd om het inplannen van de Bijzondere Algemene Vergadering in een passende lijn met dit Ledenoverleg te realiseren, opdat een en ander logisch in elkaar kan overlopen. Onze dank gaat uit naar hun medewerking. Vragen over het Ledenoverleg kunnen gesteld worden aan Bianca (h.janssen40@upcmail.nl) input is ook van harte welkom!

Graag tot ziens op 14 september aanstaande.
Bianca en John

UV Proef geannuleerd

Beste Leden,

Het zou een mooie jubileum editie worden, de 10e UV proef die ik organiseer namens de SBTCN. Maar deze gaat helaas niet door, ook na herhaalde oproep is er te weinig animo. Onbegrijpelijk maar het is niet anders. Deelnemers die reeds hebben betaald krijgen hun geld terug.

Met vriendelijke groet,
Ursula Pijloo-Dekeyser

Neerleggen bestuursfuncties

Beste leden,

Het betreurt ons u te moeten meedelen dat tijdens de BAV op 15 juli 2021 het volledige bestuur haar taken heeft neergelegd. De secretaris en penningmeester zullen slechts nog taken uitvoeren om de dagelijkse gang van zaken van de club te waarborgen en zullen voor een goede overdracht zorgen naar een nieuw bestuur. 

Het was voor het bestuur onmogelijk om verder te gaan. Het huidige bestuur is begonnen aan een klus waarvan van te voren niet duidelijk was met welke erfenissen van vorige besturen zij te maken kregen. Er is veel tijd en energie besteed om er voor te zorgen dat de zaken binnen de club op orde kwamen. Het niet overzichtelijk hebben van correspondentie, een niet up to date ledenadministratie en een financiële administratie die niet op orde was, zijn hier voorbeelden van. Op elke correspondentie die het bestuur naar de leden deed kwamen er steevast meerdere negatieve reacties binnen, veelal vanuit de zelfde hoek. Tijdens vergaderingen kon het bestuur ook weinig goed doen. Het bestuur heeft altijd gehandeld in het belang van ons ras en haar leden, maar werd tijdens vergaderingen telkens teruggefloten op punten en komma’s vanuit de statuten en het huishoudelijk reglementen. Ook werd het huidige bestuur continue verantwoordelijk gehouden voor besluiten welke door vorige besturen in het verleden zijn genomen. Hierdoor is het gevoel ontstaan dat het bestuur het nooit goed kon doen en dat bij alles wat het bestuur deed het gevoel ontstond op eieren te moeten lopen omdat het vast weer niet goed zal zijn. Dit alles heeft bij de bestuursleden haar tol geëist. 

Tijdens de vergadering, welke was georganiseerd om de financiële administratie van 2019 en 2020 af te sluiten, hebben de aanwezige leden geen decharge willen geven op de administratie zodat de club weer vooruit zou kunnen. Volgens sommige leden zou dit voldoende signaal geweest moeten zijn dat er geen vertrouwen meer was in het zittende bestuur. Echter in onze ogen zou het goedkeuren van een financiële administratie welke geheel is opgeschoond juist een stap zijn in de goede richting van de club zijn en zou dit los moeten staan van het vertrouwen in het bestuur. Het niet goedkeuren van de financiële administratie heeft tot gevolg dat hierdoor geen evenementen kunnen worden georganiseerd en daarmee de Jubileum Kampioenschapsclubmatch en de Kampioenschapsclubmatch zullen worden geannuleerd. Tevens zullen er geen clubbladen worden uitgegeven.

Omdat de club momenteel bestuurloos is, zal er op korte termijn een Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) worden uitgeschreven waarin er een nieuw bestuur kan worden gekozen. Leden die zitting wensen te nemen in het bestuur kunnen hun aanmelding voorzien van een stukje tekst waarin zij zich voorstellen en wat zij voor de club zou willen betekenen, sturen naar e-mailadres: secretaris@sbtcn.nl. Wij zullen de leden dan de ontvangen aanmeldingen toesturen, zodat zij zich kunnen inlezen voordat zij tijdens de BAV hun stem kunnen uitbrengen. 

Wij hopen oprecht dat het volgende bestuur een kans krijgt om een nieuwe start te kunnen maken. Het verleden achter ons laten is een keuze die we op ieder moment kunnen maken. Oud zeer oprakelen en blijven benoemen gaat hier niet bij helpen. 

Rest ons de leden die wel vertrouwen in ons hadden hiervoor hartelijk te bedanken.

Met vriendelijke groet,

Mireille Garskamp
Birgit Huntink – Kral
Marjon Branten
Andreas Romijn
Jantsje van der Meer
Robert Kusters

Kampioenschapsclubmatch en de International Stafford Match 2020 GEANNULEERD

Beste SBT vrienden,

Helaas hebben wij onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch en de International Stafford Match voor 2020 moeten annuleren vanwege de COVID-19 restricties welke zijn opgelegd door de overheid.

Wij hopen jullie in 2021 weer te verwelkomen in een hopelijk weer normale wereld.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SBTCN

VERGOEDING PL EN ECVO TEST

Als SBTCN vinden we de gezondheid van het ras erg belangrijk. Daarom hebben we besloten om jaarlijks een bedrag te begroten om gezondheidsonderzoek te stimuleren.

Continue reading

Uitslagen NGT 2020

 Reuen veteranen
1Sajojistaff High Voltage
 Teven veteranen
1Surestaff Vanilla Spice
2Hands Off She’S Mine Of Maks Doggies
3Aldgillis Operation Spirit
Continue reading

Inschrijven Kampioenenparade NGT

Wilt u deelnemen aan de kampioenenparade dan kan dat als u Staffordshire Bull Terrier in het bezit is van de Nederlandse Kampioenstitel of Veteranen Kampioenstitel  die in 2019 of daarvoor is behaald. Deelname is eveneens mogelijk voor Staffordshire Bull Terriers die hun FCI kampioenstitel behaald hebben in het buitenland danwel in het bezit zijn van de Engelse kampioenstitel. Via dit online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u wilt deelnemen. Voor de kampioenenparade moet u online de stamboom, foto en kampioenscertificaten uploaden.  Deelname is gratis.

Inschrijven Kampioenenparade 2020