Aanmelden Lid

De Tarieven voor ons lidmaatschap zijn:

• Aanmelding lidmaatschap tussen januari en juli èn na 1 december van het lopende jaar: inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + contributie € 29,50.
Een totaal van € 34,50

• Aanmelding gezinslidmaatschap tussen januari en juli èn na 1 december van het lopende jaar: (alleen mogelijk in combinatie met een gewoon lidmaatschap) inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + contributie € 10,00.
Een totaal van € 15,00

• Aanmelding lidmaatschap na 1 juli maar vóór 1 december van het lopende jaar: inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + helft contributie lopende jaar € 14,75 + contributie volgend jaar € 29,50.
Een totaal van € 49,25

• Aanmelding gezinslidmaatschap na 1 juli maar vóór 1 december van het lopende jaar: (alleen mogelijk in combinatie met een gewoon lidmaatschap) inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + helft contributie lopende jaar € 5,00 + contributie volgend jaar € 10,00.
Een totaal van € 20,00

Wilt u lid worden, vul dan het onderstaand inschrijfformulier in betaal direct uw lidmaatschap.

Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en ieder kalenderjaar automatisch verlengd, tenzij tenminste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie.

Bij het laatste clubblad van het jaar zal een factuur voor de contributie bijgevoegd zijn voor de contributie van het volgende jaar.

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap:

  • Het lidmaatschap wordt pas definitief, zijnde als de contributie door de Staffordshire Bull Terriër Club Nederland is ontvangen. En er door de huidige leden geen bezwaar is aangetekend, binnen vier weken na publicatie van het daarop volgende clubblad (conform, het Huishoudelijke Reglement, artikel 1, lid 3. Vastgesteld op 1 juli 2022). 
  • U gaat het lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap wordt ieder kalenderjaar automatisch verlengd, tenzij deze tenminste voor 1 november van het kalenderjaar schriftelijk wordt beëindigd bij de ledenadministratie (te weten: ledenadministratie of penningmeester@sbtcn.nl).

Privacy verklaring: 

  1.  Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door uw aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van uw verkregen informatie;
  2. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van Staffordshire Bull Terrier Club Nederland, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Staffordshire Bull Terriër;
  3. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge hondendagen, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
  4. uw gegevens worden na opzegging uit onze databank verwijderd. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor administratie doeleinden en delen zeker geen persoonsgegevens met anderen;
  5. uw naam wordt gepubliceerd in ons clubblad na aanmelding en bij opzegging van uw lidmaatschap.
Totaal: € -