Nieuw bestuur

Op 19-1-19 14:00 uur te Zaltbommel hebben de 64 aanwezige leden, de 7 voorgedragen kandidaten verkozen tot nieuw bestuur. Hierdoor hebben de leden er voor gezorgd dat er een voltallig nieuw bestuur is gevormd en de SBTCN blijft bestaan. Daarvoor onze dank!

Het nieuwe bestuur wil zo snel mogelijk de lopende zaken oppakken. De komende weken zullen wij de volgende Algemene Ledenvergadering voorbereiden, waarin in ieder geval de begroting voor 2019 op de agenda zal staan. Zodra er een datum is vastgelegd wordt u geïnformeerd, en hopen wij op uw komst.

Mochten er in de tussentijds vragen zijn, neem dan contact op via de contactpagina.

De nieuwe bestuursleden zullen zich voorstellen in het komende clubblad. Kopij voor het komende clubblad is tevens welkom!

Vanuit het bestuur willen wij het oude bestuur bedanken voor hun inzet voor de SBTCN.

Informatie met betrekking tot het agendapunt  Bestuursverkiezing voor de Extra Algemene Vergadering dd 19-01-2019

Tot op heden hebben de navolgende personen zich kandidaat gesteld voor de bestuursverkiezing:

Naam kandidaat                Voor de functie van:

Rick van den Broek                voorzitter

Gerie van der Weerd              secretaris

Wybren Lieuwes                     penningmeester

Marjon Branten                      algemeen portefeuillehouder

Andreas Romijn                     algemeen portefeuillehouder

Angela den Boer                    algemeen portefeuillehouder

Bert Plomp                             algemeen portefeuillehouder

 

Alle stukken behorende bij de agenda van de extra Algemene Ledenvergadering dd 19.01.2019 kunnen worden opgevraagd via secretariaat@sbtcn.nl

Algemene Vergadering 19 januari 2019

Vandaag is de uitnodiging voor de Algemene Vergadering op 19 januari bij de leden bezorgd.
Deze Algemene Ledenvergadering is uitgeschreven om te voorzien in de invulling van de vacatures die ontstaan zijn nadat bestuursleden op 5 november hebben aangegeven hun bestuurstaken neer te leggen.

De Algemene Vergadering is uitgeschreven conform hetgeen hierover is vastgelegd in de Statuten.

Zoals eerder aangegeven ,de leden die het opgestapte bestuur vormden realiseren zich als geen ander dat de rasvereniging, een krachtig bestuur nodig heeft die de belangen van ons mooie maar kwetsbare ras behartigd op veel terreinen, zij zullen dan ook indien gevraagd hun medewerking verlenen aan het overdragen van bestuurstaken en functionaliteiten.

De Facebookpagina’s van de club zijn voorlopig offline gehaald. Reden hiervoor is dat het communiceren via Facebook de communicatie en de eensgezindheid binnen de vereniging niet ten goede komt, terwijl wij ons niet kunnen voorstellen dat iemand een ander belang heeft dan een goede toekomst voor de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland