Neerleggen bestuursfuncties

Beste leden,

Het betreurt ons u te moeten meedelen dat tijdens de BAV op 15 juli 2021 het volledige bestuur haar taken heeft neergelegd. De secretaris en penningmeester zullen slechts nog taken uitvoeren om de dagelijkse gang van zaken van de club te waarborgen en zullen voor een goede overdracht zorgen naar een nieuw bestuur. 

Het was voor het bestuur onmogelijk om verder te gaan. Het huidige bestuur is begonnen aan een klus waarvan van te voren niet duidelijk was met welke erfenissen van vorige besturen zij te maken kregen. Er is veel tijd en energie besteed om er voor te zorgen dat de zaken binnen de club op orde kwamen. Het niet overzichtelijk hebben van correspondentie, een niet up to date ledenadministratie en een financiële administratie die niet op orde was, zijn hier voorbeelden van. Op elke correspondentie die het bestuur naar de leden deed kwamen er steevast meerdere negatieve reacties binnen, veelal vanuit de zelfde hoek. Tijdens vergaderingen kon het bestuur ook weinig goed doen. Het bestuur heeft altijd gehandeld in het belang van ons ras en haar leden, maar werd tijdens vergaderingen telkens teruggefloten op punten en komma’s vanuit de statuten en het huishoudelijk reglementen. Ook werd het huidige bestuur continue verantwoordelijk gehouden voor besluiten welke door vorige besturen in het verleden zijn genomen. Hierdoor is het gevoel ontstaan dat het bestuur het nooit goed kon doen en dat bij alles wat het bestuur deed het gevoel ontstond op eieren te moeten lopen omdat het vast weer niet goed zal zijn. Dit alles heeft bij de bestuursleden haar tol geëist. 

Tijdens de vergadering, welke was georganiseerd om de financiële administratie van 2019 en 2020 af te sluiten, hebben de aanwezige leden geen decharge willen geven op de administratie zodat de club weer vooruit zou kunnen. Volgens sommige leden zou dit voldoende signaal geweest moeten zijn dat er geen vertrouwen meer was in het zittende bestuur. Echter in onze ogen zou het goedkeuren van een financiële administratie welke geheel is opgeschoond juist een stap zijn in de goede richting van de club zijn en zou dit los moeten staan van het vertrouwen in het bestuur. Het niet goedkeuren van de financiële administratie heeft tot gevolg dat hierdoor geen evenementen kunnen worden georganiseerd en daarmee de Jubileum Kampioenschapsclubmatch en de Kampioenschapsclubmatch zullen worden geannuleerd. Tevens zullen er geen clubbladen worden uitgegeven.

Omdat de club momenteel bestuurloos is, zal er op korte termijn een Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) worden uitgeschreven waarin er een nieuw bestuur kan worden gekozen. Leden die zitting wensen te nemen in het bestuur kunnen hun aanmelding voorzien van een stukje tekst waarin zij zich voorstellen en wat zij voor de club zou willen betekenen, sturen naar e-mailadres: secretaris@sbtcn.nl. Wij zullen de leden dan de ontvangen aanmeldingen toesturen, zodat zij zich kunnen inlezen voordat zij tijdens de BAV hun stem kunnen uitbrengen. 

Wij hopen oprecht dat het volgende bestuur een kans krijgt om een nieuwe start te kunnen maken. Het verleden achter ons laten is een keuze die we op ieder moment kunnen maken. Oud zeer oprakelen en blijven benoemen gaat hier niet bij helpen. 

Rest ons de leden die wel vertrouwen in ons hadden hiervoor hartelijk te bedanken.

Met vriendelijke groet,

Mireille Garskamp
Birgit Huntink – Kral
Marjon Branten
Andreas Romijn
Jantsje van der Meer
Robert Kusters